Verdt å vite

Sikkerhet, taushetsplikt og personvern

Viktige forutsetninger for valg av turområde er hensynet til sikkerhet. Både du og psykologen skal føle trygghet der dere ferdes. Psykologen har taushetsplikt og derved ansvar for at personsensitive og konfidensielle opplysninger ikke deles i påhør av utenforstående, eller på måter som skaper risiko for at informasjonen kan oppfattes og eventuelt misbrukes av andre.

Noen vil kanskje ønske å unngå å møte på bekjente underveis, og turene vil da legges på steder der sannsynligheten for det er lav. Andre vil kanskje føle det ubehagelig å skulle ferdes sammen med psykologen på folketomme/-rike områder, og da tar en hensyn til det.

Psykologen har ansvar for at vi ferdes i områder der en ikke setter liv eller helse i fare, samt at en enkelt kan tilkalle nødetater ved behov. Av sikkerhetsmessige årsaker vil psykologen utstyre seg med GPS-måler som logger turene. GPS-loggingen vil ikke lagres på måter som kan sette den i sammenheng med dine personopplysninger.

Journalføring

Psykologen vil føre løpende journal i tråd med Norsk psykologforenings retningslinjer for journalskriving. Informasjonen vil bli lagret i et klientsikkert journalsystem på en PC psykologen kun benytter til Turterapi. Om ønskelig kan du kreve å få lese egen journal.

Henvisning til psykisk helsevern

Turterapi egner seg ikke til grundig utredning av psykiske lidelser slik en ofte møter i helsevesenets behandlingsapparat. Det kan imidlertid være nødvendig for psykologen å gjennomføre noe kartlegging av dine utfordringer og behov. Dette kan gjøres ved at du f.eks. fyller ut enkle spørreskjema mellom timene. Om ønskelig kan psykologen samarbeide med fastlege, helsepersonell, pårørende eller andre.

Oppstår det bekymring for at du kan ha alvorlige psykiske lidelser som vanskelig lar seg behandle med Turterapi alene, vil vi i samarbeid kunne henvise deg til offentlig psykisk helsevern (førstelinjetjeneste/ spesialisthelsetjeneste) for grundigere utredning og behandling.

Psykologen har ansvar for å overholde opplysningsplikten dersom det fremkommer opplysninger som vekker bekymring for misbruk av rusmidler, bilkjøring, omsorgsevne for barn, eksponering for- eller bruk av vold m.m.

I akutte kriser eller ved alvorlige tilfeller som f.eks. omhandler akutt selvmordsfare, mistanke om psykose, alvorlig rusmisbruk og voldsrisiko bør en henvende seg til offentlig helsevesen via fastlege eller legevakt.